Privacy verklaring

Cr8Interiors-Interieuradvies Cr8Interiors-Interieuradvies, gevestigd aan Binnenveld 4b 6562 ZX
Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
www.cr8-interieuradvies.nl
Binnenveld 4b 6562 ZX Groesbeek
0657809156

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cr8Interiors-Interieuradvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@cr8-interieuradvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cr8Interiors-Interieuradvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het
afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om
goederen en diensten bij u af te leveren Geautomatiseerde besluitvorming Cr8Interiors-
Interieuradvies neemt geen besluiten die gevolgen kunnen hebben voor u op basis van
geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Cr8Interiors-Interieuradvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cr8Interiors-Interieuradvies bewaart uw persoonsgegevens zolang nodig is om u van dienst te
kunnen zijn. Wij gebruiken uw gegevens als er bijvoorbeeld een wijziging plaats vind in uw bestelling
of interieuradvies. Wij gebruiken uw gegevens niet voor het sturen van nieuwsbrieven etc. zonder
uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cr8Interiors-Interieuradvies verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cr8Interiors-Interieuradvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf
doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken
in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik
maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere
vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@cr8-interieuradvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
Cr8Interiors-Interieuradvies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. Cr8Interiors-Interieuradvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt
om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan
via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cr8Interiors-Interieuradvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cr8-
interieuradvies.nl